Organisatie & koers

Ambitie

Fietscoalitie SmartCity werkt samen aan minder files en vertraagde woon-werkritten aan de noordzijde van Amsterdam. Onze aanpak stimuleert automobilisten uit Amsterdam en Zaanstad vaker de fiets te pakken voor woon-werkritten tot 15 kilometer. Zo reduceren we het aantal zwaar vertraagde woon-werkritten in deze regio in nog geen drie jaar tijd met 10%. En onze ambities gaan verder.  Onze aanpak is daarom ook inzetbaar op andere knelpunten in de regio, in andere steden, nationaal en zelfs internationaal.

Partners

Binnen de Fietscoalitie SmartCity bundelen groot en klein hun krachten. De expertise van grote en gerenommeerde partners als het Havenbedrijf Amsterdam, TNO, Stadsregio Amsterdam en de Gemeente Zaanstad maakt ons tot een betrouwbare partij met brede kennis en ervaring. De inbreng van kleine, jonge en innovatieve ondernemers als Count&Create, Ring-Ring, BRIGHT UP en het innovatieplatform Amsterdam Smart City zorgt voor extra vernieuwingskracht en reactiesnelheid plus een brede inzetbaarheid van onze aanpak. Onder fietsstimulering leest u per maatregel hoe wij onze samenwerking vormgeven.

Het Havenbedrijf

wil één van de meest duurzame havens van Europa worden. De Fietscoalitie past bij deze ambitie. Fietsstimulering is nodig om de druk op  knelpuntlocaties te verminderen en de groei in het gebied te faciliteren. Bijkomend voordeel is dat fietsende werknemers gezondere werknemers zijn

TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO zet zich in voor de leefbaarheid in steden. In dit project ontwikkelt TNO hiertoe het smart cycling platform, om fietsverplaatsingen inzichtelijk te maken middels verwerking van diverse (fiets)databronnen. Naast het verkrijgen van inzicht in gedrag en behoeften van fietsers is dergelijke informatie essentieel voor de (verdere) ontwikkeling van fietsinformatiediensten.

Zaanstad

In het Zaans Verkeer – en Vervoersplan, een ontwerp en geen uitgewerkt plan, staan de uitgangspunten die het bestuur hanteert om behalve oplossing van verkeersvraagstukken, ook oplossingen voor een schoner milieu dichterbij te kunnen brengen. Het gaat dan over het toepassen van duurzame oplossingen, over goede bereikbaarheid, over een goede samenhang tussen verkeer en vervoer en de (economische) ontwikkeling van de stad, een zeer belangrijk uitgangspunt.

Vervoerregio Amsterdam

De afdeling Infrastructuur werkt aan het doel om de regionale bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam te vergroten. Samen met haar partners is de afdeling Infrastructuur verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het gebied van infrastructuur, de voorbereiding en uitwerking van infrastructuurprojecten en het beheren en uitvoeren van programma’s. Wij zetten graag samen met de partners de stappen om tot uitvoering te komen.

Count & Create

richt zich als strategisch adviseur vooral op de inbedding en positionering van Fietscoalitie Smart City, de rolverdeling binnen de coalitie en de ontwikkeling van een financieel duurzaam businessmodel.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenM aan.

Ring-Ring

wil het gebruik van de fiets op een spannende en eigentijdse manier stimuleren. Ring-Ring ontwikkelde een app die fietsers beloont per gereden kilometer. De app registreert het gebruik van de fiets. Van gebruikstijden en dagen, tot afstanden en routes. Zo wordt heel smart meetbaar of doelstellingen en gedragsverandering worden bereikt.

BRIGHT UP

transformeert gebieden en gebouwen tot prettige verblijfsplekken via creatieve ingrepen of programmering. Hiermee genereert zij extra aandacht, publiek en omzet. Binnen de fietscoalitie is BRIGHT UP verantwoordelijk voor de gebiedspromotie.

Werkwijze

Centraal in onze aanpak staat het bouwen aan een community van fietsers door gedragsbeïnvloeding.  Via campagnes, gebiedspromotie, beloningssystemen en ambassadeurs verleiden we de doelgroep vaker de fiets te pakken. Door gelijktijdig te investeren in de kwaliteit, veiligheid en belevingswaarde  van de fietsroutes, maken we onze belofte waar:  Fietscoalitie Smart City = slim reizen, meer genieten, lekker verdienen. En onze ambities gaan verder.  Onze aanpak is daarom ook inzetbaar op andere knelpunten in de regio, in andere steden, nationaal en zelfs internationaal.

Business Case

Onze maatregelen voor een betere fietsbeleving en gebiedspromotie worden voor 50% gefinancierd door de rijksoverheid vanuit het programma Beter Benutten. De andere 50% komt van lokale bedrijven en stakeholders. Onder de noemer Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Fietsers die gebruik maken van de Ring-Ring app krijgen voor hun Fietskilometers (Fkm’s) diverse voordelen terug zoals korting bij lokale ondernemers. Dit stimuleert de lokale economische activiteit. Door in de beloning van reiskosten aan medewerkers aansluiting te vinden op het mobiliteitsbudget van werkgevers blijft de  dienstverlening bestaan na afronding van de subsidie. Werkgevers keren de uitgespaarde vergoeding voor woon-werkverkeer per auto uit aan werknemers bij aantonen van gefietste woon-werk kilometers. Dit is niet van de ene op de andere dag geregeld. De komende drie jaar zien we daarom als een transitieperiode waarin we, met hulp van VNO, NCW, ANWB en diverse enthousiaste werkgevers, deze werkwijze bekend en geaccepteerd willen krijgen bij werknemers en werkgevers en de fiscale inbedding regelen. Contact Button FC SmartCity

Shares
Share This

Share this post with your friends!